TOBACCO BEAUTIES

TOBACCO BEAUTIES: Mayat ti tungtongan dagiti nalalapsat a kandidata para iti Miss Virginia Tobacco 2012, pasalip iti kinapintas ti Candon City, bayat iti panagtudokda iti nagatud a bulong ti tabako iti abay ti maysa a pugon iti Barangay Oaig Daya, Candon City kas paset ti panangipromotda daytoy kangrunaan a pamastrekan ti siudad. (Danny Antalan)