Top 7 most wanted person, naaresto

VIGAN CITY – Inaresto dagiti polis ti maysa a mannalon a nakalista a maysa kadagiti top 7 most wanted person iti probinsia itay nabiit.

Inaresto dagiti polis idi malem ti Hunio 26 ni Carlito Marantan Madriaga, Jr., 34, naasawaan, iti pagtaenganna sadiay Barangay Bulala, ditoy siudad babaen ti arrest warrant nga inyisio ni Judge Cecilia Corazon S. Dulay-Archog ti RTC Branch 21.

Sumangsango ni Marantan iti kaso a murder a nai-docket iti babaen ti Criminal Case No. 7022-V.

Awan ti nairekomenda a piansa ni Marantan.#