VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012. Rineprep dagiti tattao a pakairamanan dagiti lokal ken ganggannaet a turista ti naglilinia iti kalsada manipud iti sango ti city hall agingga iti Heritage Village tapno agbuyada iti Binatbatan Festival… Read more »