Trabahador, tinagbatna ti kabsatna gapu iti selpon

SAN FERNANDO CITY – Gapu laeng iti selpon, tinagbat ti trabahador ti kabsatna.

Naitaray iti Ilocos Training and Regional Medical Center iti siudad ti San Fernando ni Roger Ulag, 29, ken residente idiay Barangay Amilongan, Alilem, Ilocos Sur gapu iti sugatna iti ulo ken abaga a gapunan ti panangtagbat kenkuana ni Bert Ulag a kabsatna.

Segun iti report, agteteks ti suspetsa idi kellaat nga inagaw ti inauna a kabsatna sana imbarsak a nakadadaelan ti selpon.

Nakarurod ti suspetsa ket nangala iti buneng sana tinagbat ti kabsatna.

Mapapati a nakaunget ni Roger Ulag gapu ta uray oras ti panagtrabaho ket agteteks ti kabsatna.#