Trading centers, aggatang iti tabako agingga iti Hunio

SAN JUAN, Ilocos Sur – Impatalged dagiti trading centers ditoy a nakalukatda nga aggatang iti naluto a bulong ti tabako agingga inton Hunio.

Kinuna ni National Tobacco Administration Area Supervisor Jose Taclas nga impakaammon dagitiĀ  trading centers a nakabase iti Cabugao ken daytoy nga ili nga aggatangda iti tabako agingga iti bulan ti Hunio.

Segun ken ni Taclas, agtuloy dagiti trading centers nga aggatang iti tabako agingga iti saan a mailako amin dagiti mannalon a nakikontrata kadakuada dagiti produktoda.

Mapapati nga adda pay dagiti mannalon a kairut ti panaglutoda iti tabako agsipud ta naladawda a nagmula iti daytoy a tobacco season.

Immabut iti P73 kada kilo ti presio ti class double A a tabako idinto a P40 ti kangatuan a presio iti reject.#