Tawid News Magazine

Traffic aides, maikkan insentibo

VIGAN CITY –  Maikkan dagiti traffic aides iti insentibo a mangipasnek iti panagserbida para iti naan-annayas a trapiko ditoy siudad.

Naaprobaran iti maikadua a pannakabasana iti session ti sangguniang panlungsod ditoy itay Hulio 7 ti proposal ni Konsehal George Villanueva a nakailanad iti ordinansa a maipaayan dagiti traffic aides iti 10% manipud iti makolekta a multa dagiti naglabsing a motorista ken traysikelan para iti seminar ken panagsanayda, tulong iti salun-at, aruaten ken transportasion assistance ken 50% para iti pinansial a tulong ken dadduma pay. 

Sakbayna, kinontra ni Konsehal Everin Molina ti proposal ket kinunana a saan a nasayaat a kitkitaen nga adda kuarta a maipaay kadagiti traffic aides agsipud ta saan a malapdan a rummuar ti saan a nasayaat nga impresion nga agtiliw dagitoy tapno adda pagbibingayanda. Nupay kasta, di naaprobaran daytoy iti panagbubutos dagiti konsehal.

Insingasing ni Konsehal Audi Agdamag a 5% idinto a 15%  met ken ni Konsehal Lulu Baquiran a 15% ti maited nga insentibo ngem saanda a naaprobaran.

Iti naglabas a session,  takder ni Villanueva a kasapulan unay ti insentibo para kadagiti traffic aides ta narigat ti obligasionda ket uray napigsa ti tudo ken napudot ti tiempo, addada nga on-duty, saan a kas kadagiti empleado iti gobierno ti siudad nga agtrabahoda iti aircon nga opisina.

Kiniddaw  ni Konsehal Hermenigildo Apelin  a kasapulan a nominal voting wenno  mangegan met ti takder ti kada konsehal iti panagbubutos iti nasao a proposal iti sumaruno a session.#

Exit mobile version