Training iti flower production, naangay

VIGAN CITY – Maysa a kompania nga eksperto iti panagtaraknan dagiti agsabong a mula ti mangsanay kadagiti agindeg ditoy iti flower production, segun iti OIC city agriculture officer ditoy.

Kinuna ni City Veterinarian ken OIC City Agriculture Officer, Dr. Liborio Arca nga isayangkat ti East West Company ti nasao a panagsanay kalpasan ti Flower Production Training a naangay ditoy siudad idi Hulio 29.

Nagpartisipar ditoy dagiti agnaed iti nadumaduma a barangay ditoy siudad a kameng ti Farmers’ Association babaen ti initiatibo ti City Agriculture Office ken ti opisina ti Mayor ditoy siudad.#