Training iti Nail Art and Extention, naisayangkat

VIGAN CITY – Tapno manayonan ti ammo dagiti manikurista iti nadumaduma nga ili iti probinsia, inesponsoran ni Gov. Luid “Chavit” Singson ti maysa a panagsanay iti Nail Art and Extention iti Baluarte a nairugi idi Disiembre 15 ken nagpatingga idi 21.

Sipud pay idi Nobiembre, inrugin nga inwaragawag ti opisina ti gobernador ti kaadda ti maangay a training maipanggep iti panagdisenio ken panagkulay iti kuko para kadagiti manikurista tapno mapapintasda pay ti aramidda ken ngumato ti masapulanda.

Adda naiwaras a libre a kit sakbay ti panangrugi ti panagsanay tapno adda usaren dagiti partisipante nga agsursuro ken pangrugianda nga aramaten kalpasan ti panagturposda.

Naikkan pay dagiti nakipartisipar iti sertipiko kas pammaneknek ti panagsanayda. (Mancielito S. Tacadena)