Transaksion iti droga, naiwayat iti resort

CAOAYAN, Ilocos Sur –  Saanen nga iti langalang no di iti resort wenno otel itan ti pangiwayatan dagiti drug personality iti tagilakoda.

Kasta met nga asmang itan a lalaki ken babai ti aglako iti droga kas patalgedan iti dua a nagsina a buy bust operations nga inwayat ti kapolisan iti San Juan ken ditoy nga ili idi Enero 6.

Uppat nga aldaw nga under surveillance ti nagtitipon nga elemento ti PDEA RO1, PIB, PAIDSOTG ISPPO ken Caoayan Police Station iti babaen ti PDEA Control Number 10003-012016-0013 ni Eleazar Rosario y Tala, 35, naasawaan, tricycle driver, ken residente iti Brgy. Tamag, Vigan City, ken ni Mae Contreras y Famorca, 32, balasang, ken residente iti Brgy. V, Vigan City a nagtsek-in iti maysa a resort ditoy nga ili ket idi napatalgedanda nga iti uneg  ti kuarto ti pakaang-angayan ti transaksion iti droga, inwayatda ti drug operation idi agsapa ti Enero 6 a nagresulta iti pannakakemmeg dagiti suspek.

Nagpuesto dagiti operatiba iti nadumaduma a puesto bayat ti igagatang ti kaduada a poseur-buyer iti droga kadagiti suspek iti uneg ti kuarto ti Alad Bar Resort sadiay Barangay Naguillan, ditoy nga ili ket apaman a nagsenias daytoy a nakumpleton ti transaksion, dagus a sinerrekda dagiti suspek.

Aglibas koma ti maysa kadagiti suspek ngem naipiskot dagiti polis iti kuarto nga up-upaanda.

Nakakumpiska dagiti polis iti dua a  pedaso a heat sealed plastic transparent sachet containing white crystalline substance a masuspetsa a  shabu, 2 rolio ti aluminum foil, 2 nga elongated aluminium foil, 2 a cellular phone a naaramat iti transaksion, improvised glass totter a nabatian iti masuspetsa a shabu residue, stainless forceps, stainless a getteng, stainless tong, lighter, ken P1,010.00 iti nadumaduma a denominasion.

Segun iti polis, nakalista ni Rosario a drug personality ket natiliwenn iti kallabes iti panagsukisok dagiti polis iti balayna iti Vigan City.

Nawayawayaan ni Rosario ta nagpiansa.

Iti pannakaisurat daytoy, naikustodia dagiti suspek agraman dagiti nakumpiska iti iti drug bust operation.

Kabayatanna, asmang manen a lalaki ken babai ti  naipalab-og iti buy bust operation sadiay Barangay Lapting, San Juan idi agarup 12:00 ti tengnga ti rabii ti daytoy met laeng a petsa.

Innaganan dagiti polis dagiti suspek a da Michael Ugalde y Cortez, 30, naasawaan, konduktor, ken residente iti Barangay San Lucas, Magsingal, Ilocos Sur, ken ti kumplotna a babai a maysa a Charmaine Pira y Bermudez, 23, awanan asawa, ken residente iti Burgos, Ilocos Norte.

Nakakumpiska dagiti operatiba iti ikut dagiti suspek iti dua a  heat sealed transparent plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu, 3 babassit a heat sealed a plastic sachet nga addaan residue, glass tooter, 28 a bala para caliber 22, 2 nga improvised lighter, P500.00 a nausar a buy bust money wken dua a P100.00 peso bill  ken Euro Motorcycle nga awanan iti numero.

Naikustodia dagiti suspek agraman dagiti nakumpiska iti ikutda iti CIDG Ilocos Sur.#