Tribal Fest rinambakan ti Candon City

CANDON CITY – Inangay manen daytoy a siudad ti  tinawen a programana para kadagiti tribu a Bago babaen ti parambak a maaw-awagan iti Tribal Festival sakbay a nagtapos ti tawen 2006.

Nairugi tinawen a parambak nga ang-angayen daytoy a siudad manipud pay idi 1996, ket makipartisipar ditoy dagiti siam a barangay a makunkuna a nagramut iti tribu dagiti Bago a pakaibilangan dagiti barangay ti Amguid, Bagani Gabor, Bagani Tocgo, Bugnay, Calaoan, Cubcubbuot, Palacapac, San Andres, ken Santo Tomas.

Iti daytoy a tawen, naangay ti parambak iti Calaoan Primary School.  Kangrunaan a bisita ni Mayor Orlando Balloguing, agdama a presidente ti Bago National Cultural Society of the Philippines, Inc.

Kas paset ti agmalmalem a  tribal festival, naangay ti salip dagiti nagkauna nga ay-ayam kas iti sanggol, gabbo, torsi ken tug of war ken dadduma pay a paay-ayam dagiti Bago ken dadduma pay a tribu, salip iti dallot ken panagaramidan iti tapey, arak manipud iti diket a bagas.