Tricycle driver, napaltogan, pimmusay iti ospital

VIGAN CITY – Pimmusay iti ospital a pakaag-agasanna ti drayber ti traysikel a napaltogan iti Rizal Street, Barangay IV ditoy siudad iti malem ti Abril 23.

Iti development report manipud iti Vigan City police Station, pimmusay iti Metro Vigan Cooperative Hospital ni Joseph Arizabal y Alonzo, 48, naasawaan, ken residente iti Zone 6, Bantay, Ilocos Sur gapu kadagiti sinagrapna a sugat.

Nupay matatao ti nasao a kalsada, awan pay ti limtuad a saksi iti pannakapapatay ni Arizabal.

Saan met nga ammo pay no ania ti motibo ti pammaltog.

Iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, agdaldaliasat ni Arizabal iti Rizal Street, Barangay IV a nakasakay iti traysikelna idi pinaltogan dagiti di nabigbig a tattao a mapapati a naglugan iti motorsiklo.

Mapapati a caliber .45 ti inaramat dagiti nagisayangkat iti krimen kas maibatay iti narekobre a dua a kapsula para iti nasao a paltog.

Nangiwayat dagiti polis-Vigan iti hot pursuit operation ngem saandan a nasapulan dagiti suspek.

Agtultuloy ti panagimbestiga dagiti polis mainaig iti daytoy a pammaltog.#