Tricycle driver, napaltogan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Nairamraman a napaltogan ti maysa a tricycle driver bayat ti panagpasadana iti national highway ti Barangay Maynganay ditoy nga ili idi rabii ti Disiembre 23.

Naitaray iti Reyes Clinic and Hospital ni Jerry Gallejo y Dasalla, 29, baro, agpaspasada iti traysikel, ken residente iti Barangay Maynganay Norte ditoy nga ili, sa naiyalis iti Gabriela Silang General Hospital, gapu iti sugatna iti abaga a gapuanan ti cal .45.

Segun iti inisial nga inbestigasion dagiti polis, mapan itulod ni Gallejo ti pasaherona iti Barangay Tinaan ket idi makadanonda iti Barangay Maynganay Sur, adda nalabsanda a tao nga aglaawlaaw ken makiringringgor iti sabali a tao sakbay a nakangeg iti nagsasaruno nga uppat a putok.

Narikna laengen ni Gallejo nga adda nangsalput iti abagana ket idi sukimatenna, nasugatan gayam.

Nakarekobre dagiti polis iti uppat a kapsula ken maysa a bala ti cal .45 iti nakapasamakan ti pammaltog.#