Tubbog ti basi, naiwaras

SAN ILDEFONSO, Ilocos Sur – Kalpasan ti makatawen  manipud panangipromotna iti basi kas kangrunaan a produkto daytoy nga ili, kinuna ni Mayor Christian Purisima a dimmakkel ti napastrek ti ilina nga agsubli para iti pagimbagan dagiti mannalon ditoy.

Nagiwaras ni Purisima kadagiti kuliglig ken corn sheller a napaadda babaen ti “tubbog” ti basi nga intandudona nga OTOP daytoy nga ili.

Nagiwaras pay ni Purisima iti 1,100 a PhilHealth cards kas paset ti programa ti salun-at ti gobierno ditoy kadagiti marigrigat a residente. 

Sabali laeng ti nasurok a 400 cards a pagbuligan a suportaran ti provincial government, ni Cong. Ronald Singson ken ti gobierno munisipal ditoy.#