Turista, nasibbarut ti bagna

VIGAN CITY – Maysa a di kalipatan a padas ti maysa a lokal a turista ti pannakasibbarut ti bagna bayat ti panagpasiarda nga agkabsat iti sentro daytoy siudad.

Iti pannakaipatpatangna iti media sakbay ti panaggawidda, kinuna ni Racquel Mendoza, 32, balasang, agnaed iti Makati City, nga agkinkintayeg pay laeng no malagipna ti pannakasibbarut ti bagna iti sanguanan ti maysa a pagtagilakuan iti uneg ti siudad.

Kinuna ni Mendoza a dina ninamnama a mapasamak kenkuana daytoy iti panagpasiarda ditoy siudad.

Inladawan ni Mendoza ti suspek a nakuttong ken kalkalaingan ti katayagna.

Nupay kasta, kinunana a nabiit ti panagresponde dagiti polis iti panagpaarayatda nga agkabsat isu a saan a nagballigi ti lalaki iti dakes a panggepna.

Napasamak ti panagpanggep a mangrabsut iti bag ni Racquel bayat ti panagpasiarda ken ni Vina, 29, kabsatna, ditoy siudad iti agarup alas dies ti rabii ti Hunio 7.

Segun iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, magmagna da Racquel ken ni Vina,  iti Bonifacio Street iti sanguanan ti JTC  a sakup ti Barangay I idi kellaat nga immabay ti maysa a lalaki a nakalugan iti nangisit a motorsiklo ken naabbongan ti babaen ti matana agingga iti timidna ket kellaat a sinibbarutna ti bag ni Racquel.

Nupay nakigtot ni Racquel iti pannakasibbarut ti bagna, saanna nga intulok  a maagaw ti bagna ket nakiginnuyod agingga iti napugsat ti strap ti bag a puon ti nakaidamudoman ti di pay nabigbig a mannibrong.

Nagpaarayat dagiti dua a babbai ngem dagdagus a sinakayan ti lalaki ti luganna sa naglibas.

Nagresponde dagiti naka-duty a polis iti Heritage Village  ngem didan nakamatan pay ti suspek.

Daytoy ti umuna a gundaway nga adda nagpadas a nagsibbarut iti bag iti asideg ti Heritage Village, kangrunaan a destinasion dagiti lokal ken ganggannaet a turista ditoy siudad.#