Ubing, nalmes bayat ti panagdigosna iti baybay

CAOAYAN, Ilocos Sur -Nalmes ti maysa nga ubing bayat ti panagdigosna iti baybay ti Barangay Fuerte ditoy nga ili idi Nobiembre 10.

Segun iti report ti PNP ditoy, napan nagdigos ni Marve Raymund Alconcel, 6, residente ti nadakamat a barangay a saan a nasiputan ti pamiliana ket mapapati a ginuyod ti dalluyon.

Nagsawar a nagbatok dagiti immarayat nga agindeg ngem saanda a nasarakan ti ubing.

Timpaw ti biktima kalpasana ti sumagmamano a minutos ket intarayda iti Gabriela Silang General Hospital ngem naideklara daytoy a natayen.#