Tawid News Magazine

Uleg ti inkallaysana

KOREK, uleg. Saan a metaphor, agdadata nga uleg! Ngimmato kadi dayta kidaymo? Di nakapappapati ngem pudno!

Sadiay Bhubaneswar, India, maysa a nalibnos a balasang ti nainlab iti uleg ket inkallaysana babaen ti Hindu traditional wedding. Nasurok a dua a ribu dagiti sangaili iti dayta a kallaysa, segun iti pagiwarnak ti India a Press Trust of India.

Ti nalatak a silk saree ti suot ni Bimbala Das, ti nalibnos a nobia, idi maangay ti seremonia iti Atala Village iti asideg ti Orissa State, kapital ti Bhabuneswar. Nagkanta dagiti papadi a Hindu iti mantras a mangipasimudaag iti panagmaymaysa dagiti dua a parsua. Naragsak ti kallaysa.

Ngem kontrapelo ti nobio nga uleg ket dandani di natuloy ti kallaysa. Apay kunam? Ngamin, saan a nagparang iti kaaldawan ti kallaysa! Killjoy, saan? Nagkumeg ketdin daytoy iti uneg ti bunton nga aponna.

Tapno matuloy ti kallaysa, adda brass replica a nagpaay a proxy ti nobio nga uleg.

“Uray no di makasao ti uleg, adda wagas tapno agkinnaawatankami, kinuna ni Bimbala iti pannakaiterbiona, “No mangtedak iti gatas iti asideg ti bunton a naedda kadagiti padana a kobra, kanayon daytoy a rummuar ken inumenna ti intedko. Saannak a pulos a dinang-ran…”

Mamati met dagiti lumugar a maysa a napintas a gasat iti panagasawa ti kobra ken tao. Isu a napasamak iti dakkel a padaya iti dayta a lugar.

Sagrado ngamin ti kobra sadiay India. Maysa a religious symbol ta daytoy ti nakapulipol ken ni Lord Shiva, ti diosen ti didigra.

Maibilang ni Bimbala Das iti kababaan a social group iti India.

“Naragsakak unay,” daytoy ti kuna ti ina ni Bimbala, ni Dyuti Bhoi, idi nainterbio iti telebision, ti OTV channel, “Adda sakit ti anakko, awan ti pagpaagasmi. Idi nagidaton iti gatas iti kobra, naimbagan daytoy. Dayta ti gapuna a nainlab…”

Nangaramid pay ketdin dagiti dadakkel Ni Bimbala iti kalapawna iti asideg ti bunton a taeng ti kobra.

No maibilang a nakaskasdaaw a damag daytoy kadatayo, saan sadiay India. Ta iti met laeng sulinek ti Bhubaneswar, maysa a nalibnos a balasang ti nakikallaysa iti aso!

Exit mobile version