UMAR-ARUBAYANEN TI PASKUA

UMAR-ARUBAYANEN TI PASKUA. Nagbalinen a paborito a pagparetratuan dagiti turista ken sangsangaili ti Balay ti Paskua ni Santa a msarakan iti sanguanan ti provincial capitol ditoy Vigan City. Nagparetrato ni Monique E. Torina (ngato) kas pakalaglagipanna iti daytoy a panagbakasionna iti Vigan City idi Nobiembre 18-20, 2015. (Tawid News)