Umat-atiddog ti aldaw, umab-ababa ti rabii: Pag-asa

SINAIT, Ilocos Sur – Kinuna ti Pag-asa a nakabase ditoy nga umat-atiddog ti aldaw idinto nga umab-ababa ti rabii.

Kinuna ni weather forecaster Quitevis a sumapsapa ti isisingising ti init nupay saan a makita ta adda dagiti bantay a makasali.

Innayon ni Quitevis nga inton Hunio 22 ti kapautan nga aldaw.

Kabayatanna, kinuna ni Quitevis a ti cold frontal system ti mangmangted iti panagar-arbis iti Central ken Northern Luzon.#