Umatiberret ti Angin iti Burnham Park (Umuna a paset)

Sarita ni Danilo S. de Guzman

(Umuna a paset)

 

UMATIBERRET ti angin iti Burnham Park, ket aginiin dagiti bantayko a bilog a nagsinan-ganso. Tinaliak itay dagiti saan a naupaan tapno saanda nga agpatengnga, ken tapno saanda a maiyadayo iti andamio a tabla. Dandanin agtapos ti Oktubre ken itay pay laeng a nakamulagat ni Apo Init ngem nakadiaketak. Nalamiis latta ti tiempona sapay degdegan ti umatiberret nga angin. Mamigerger dagiti laslasag, ngem anusan a, ania ngarud, bangkero la ti kaikarian a trabaho ditoy siudad ta kinamangngalap ti nariingak a trabaho sadiay Labrador, Pangasinan nga ilimi. Tinangadko ti nakamulagat a langit. Sigsigud a no kastoy nga agsapa ket adun dagiti kostumer. Nasdaawak ta  kakisangna ita a Biernes.

Sinapak pay ti simrek itoy a  trabahok a kas bangkero. Agtapos ti bulan ket panagbabayad manen iti up-upaanmi a siled – ti dua nga annakmi a babbai ken ni baket — agbasbasada iti sekundaria dita Baguio City National High School, third year ken fourth yeardan.

Doble kayod, ania ngarud. Kasta laeng ti biag a. Nasken a manayonak ti urnongmi a pagbayad iti up-upaanmi a siled. Bareng no dakkel ita ti tip a maurnongko kadagiti umay agpallailang nga agbilog. Kuarenta pesos laeng ti bagimi iti sangagasut duapulo a pisos nga upa iti maysa nga oras. Kaadduanna pay ket a tallopulo laeng a minutos. Ketdi, kukuami ti tip. Iti duan a nagaudak, nangitedda iti sagbebeinte pesos a tip. Addan igatangko iti pangaldawak.

Nagrittuok ti siketko iti panagunnatko. Lumakayak kadin iti edad a kuarentay singko? Saan pay met a, ta nasabang pay met laeng ti barukongko, saanak met a tamtambutiogan a kas kadagiti kaedadko, natibker pay met laeng dagiti maselko uray no agmalmalem a gaud.

“’Kel Ben, gaudam man da Mang Timot!” kinuna ni Belinda, ti balasang a kahera ken kaanakan ni Manang Susing a kasinsinko ken makinkukua dagitoy a bilog. Urayak la naltotan ta dandanik natilmon ti kaisaksakmolko a kendi iti nangngegko.

Ni Timot nga agisursursor iti panaglakona iti kinirog a mani ken inilgat a mangga iti aglawlaw ti Burnham Lake, agbilog? dinamagko iti bagik. Nasdaawak. Ta no makabilbilog ket mangsakay lattan iti maysa, uray no asino a concessioner ti makinkukua. Dida met paritan a, ta kutokuto ngarud iti Burnham Lake.

Adda dua a kaduana ken kasla baknang ti langada ta nasileng dagiti sapatosda ken pantalonda, atiddog ti manggas ti poloda. Makapabang-ar ti naangotko a pay-odda. Langada ti adda mabalbalinna iti biag. Kasta koma amin nga igaudan, aya! Natangadko ti nangato a langit, bareng adda koma puyupoy ti kaasi nga awit dagitoy kadua ni Timot.

Ngem napamisuotak pay iti panagkayab manen ti pul-oy manipud abagatan ta nalang-abko ti naibuyog nga umalsem-nga-agat-binunglog a pay-od ni Timot. Anak na lasi itoyen, aya, ta di man la nagbainen a manguyog kadagiti turista a di man la nagdiram-os ken nangbabasa kadagiti kilikilina tapno maikkat dayta umalsem nga ingel!

“Kaeskuelaak idi ida iti hayskul, partner, idta Boy’s High, ngem agnanaeddan ita idiay Metro Manila,” kinuna ni Timot idi lumugandan iti bangka. Ti St. Louis Boy’s High School ti kayatna a sawen. Nasaliwanwan kano met ti biag da Timot idi, ngem iti nagsaruno nga ipapatay dagiti dadakkelda – agpada a natay iti atake iti hypertension, awan ti nakaturpos iti kolehio kadakuada a tallo nga agkakabsat. Ketdi, nasalsaliwanwan ti panagbiag dagiti dua a kabsatna a babbai a naikamang iti adda mabalbalinna .

“Good morning, po…!” inkablaawko.

“Good morning, Ben…” imbales ti dakdakkel ti tianna, ngem mas pandek. Simmeksek iti mugingko a nalabit a nasaon ni Timot ti naganko kadagiti dua. Benjamin ti pudno a naganko. Inkonsentretko ti aggaud ket binay-ak lattan ti kinnumustada ken nagtungpal a patangan iti panagbiag. Mayat ti panagbinnida ti panagbiag dagiti dua, idinto ta nakanganga lattan nga umis-isem ni Timot.

Nagkaabay dagiti dua. Sumango kadakuada ni Timot. Addaak iti likudan ni Timot. Manutil man ngatan a, ta apay a ditoy ti nagpuestoanna a nagtugawan?

Umaliska man, partner, kunak koma ken ni Timot ta gumatel ket gumatel lattan dagiti dutdotan nga abut ti agongko iti umalsem a pay-od ti nalitem a kupas nga asul a tisiertna, ngem naunaak ti nagbain kadagiti kakaduana.

(Adda tuloyna)