Umatiberret ti Angin iti Burnham Park

Sarita ni Danilo S. de Guzman

(Maikadua a paset)

 

Kusapo a kasla dipay sa nakaraman iti labutab ti sabon ti nalitem a pantalon a maong ni Timot.  Nakatsinelas iti inyipit a a kusapo a nalabbaga a dandanin agretiro ta agpadlawen ti sangaparis a kasla kadakkel ti kulikak a butbot iti mukod a kas nataldiapak itay inuksotna. Naritor met ngatan iti inaldaw a panagudaod ni Timot iti aglawlaw ti Burnham Lake.

Kaangawak met ketdi a, sawek ti kayatko a sawen kenkuana, ngem itoy a gundaway, nasken nga agparbengak met. Maitutop laeng a saan a basta ipasaksak lattan ti ngiwat lalo iti sango ti di pay am-ammo a kakaduana. Saan a maikanatad dayta nga aramid a kas iti pannursuro dagiti nagannak kaniak. Sampitaw, didanto ket kunaen; ta ti tao a sampitaw,  uray awan danum, agpisawpisaw.

Binay-ak lattan ti umalsem a pay-od ni Timot, ipatok lattan nga agsuksukakami iti kaaalseman a bunga ti mangga. Wenno madama nga agdigdigosak iti swimming pool a suka. Sabali  met nga eksperiensa dayta, saan kadi? Kasta laeng a ti biag ti bangkero. Anusak a, bareng no adda yawatda a tip dagiti kaduana. Aglanglangada met a galante. Tinangadko manen ti nangato a langit nga awan a pulos milatna.

Rinugiakon ti naggaud nga ipatengnga ti bilog. Naannayasen ti uyas ti sinanpato idi isardengkon a ginaudan iti napigsa. Alalay laengen. Isu nga uray la datao napanganga tapno umanges iti dakkel ken lang-aben ti sadiwa a pul-oy ti angin. Ngem nariknak ti nagdisso a banag iti ngangak, maysa a bassit a banag. Iyulak koma ngem naramanak ti medio umapgad ken raman-bawang. Nagatapak. Nginalngalko apagapaman, ne, kasla mani ti ramanna. Inusisak babaen ti panangiyulak iti kanawan a dakulapko. Mani nga agpayso!

Maysa kunam, a! Ammok nga ikurkurimednak a batuen ni Timot babaen kadagiti tagilakona a mani. Ta adda dagiti sumagmamano a nakitak iti suelo ti bilog. Nagpaliiwak lattan. No saan laeng nga aglanglanga a baknang ken mararaem dagiti kaduana, itay pay laeng koma nga inrarebkon ni Timot ta ti laengen agpidut iti obraen kadagiti nasamalan a tilapia – ta kasla sinaid ti pay-odna, hmp!

Agtultuloy ti saritaanda dagiti pasaherok. Segun iti patanganda, nasaliwanwan ti panagbiag dagitoy a dua ta addaanda iti negosio ken addaanda kadagiti annak a nagballigi iti propesionda. Isuna laeng ta iti panangistoriada iti kasasaadda iti biag, madlaw latta ti ikakayab ti angin – umatiberret, he-he!. Ala, no agsasaoda iti agpayso, awan ngarud ti maaramidan dita no agpuyotda met sagpaminsan, adda la ket angin nga ipuyotda. Ti narigat iti tao ket ‘tay agpuypuyot nga awan met ti ipuypuyotna. Mas lalo a limmawa ti iisemak, ta adayo a naluklukay ti ima dagiti puyot.

“Mano ti anakmo, Tim?” kinuna ti kapandekanda.

Tim? Sabagay, Timoteo Cordova ti pudno a naganna.

“Lima laeng…”

Tambiogek kamman ti lastog itoyen, aya, ibagana ketdin a lima ti anakna idinto ta uppat laeng ti ammok? Pasig a bulog ken bulakbol, lalo dagiti dua nga inaunaanna nga inyula dagiti eskuelaan ta dida maiyulo ti agbasa, isu a nagbalinda nga istariray kadagiti tambayan no di man isuda ti mangirugi ti riribuk. Ti singinna ket kasda la kanayon a nadanuman a tukak iti naminpitla a kabaklaan a panagbiagda. Lima ti anakna? Nasken nga agpaliiwak ken saan a makibiang iti tungtonganda. Pudno ngata ti sasawenna?

“Mano ti babai,Tim?”

“Maysa ken dua ti half-half…” inyillek ni Timot iti imbagana. Tinaliawnak a kiniddayan kasna la ibagbaga a diak makiramraman iti saritaanda. Adda la ketdi kadagmelan a mulmolmolan ti muging daytoy? Bay-ak lattan, basta la ketdi dinak iramraman, no saan a pagsayaatan.

Ipulongkanto pay ket ken ni Dalen a baketmo iti kinaadda ti anakmo a babai ta bulbuluennaka. Ander de saya ket ken ni Dalen a lukmeg ken maselmaselan ti pammagina. Sa ket panayagen, ken ugalina ti makipenner-ak iti rupa no isu iti marurod; a kas daydi inaramidna ken ni nalastog nga Ignacio nga aglaklako iti puto a minalona iti tubo ti tumeng sana pinabugbog kadagiti estambay iti Burnham Park a kameng ti Sigue-sigue Commando. Saanen nga ammo no sadino itan ti yanna, nalabit a nagawiden sadiay Diadi nga ilida sadiay Nueva Viscaya, segun iti pannarita ni Berto nga aglaklako iti taho ta agkabordinganda.

“Half-half?” immurareg ti pamutiogen ket nasiputak pay ti panaglibbina sa nagarko dagiti pamuskolen a kidayna. Naggarakgak ketdi ti pamudawen a kuttongit ket nagparang dagiti puraw ken naurnos a ngipenna. Kusipet met gayam dagiti mata daytoy lalo no agellek!

“Ania la ketdin, dika la ketdin masakayan, alanganen a lalaki, alanganen met a babai, a!” inggarakgak ti nakutkuttong a kagiddan ti panangisimpana ti naitak-in a maris dapuen a long sleeves.

“Dagidiay singinmo, bekida a dua?” Nagarko pay dagiti kiday ni pamutiogen.

“Awan ti mabalinak a, no isu ti nakaparsuaanda,” imbungisngis laeng ni Timot.

“Isaganaam laengen iti pagpatakdermo iti parlor ta nadardaras a bumaknangka. Napintas met a negosio ti beauty parlor. Aglalo no adu ti branchesna a ket, agakupka iti pirak iti minalem a di man la nagtrabaho !” inggarakgak ti pamutiogen.

(Adda tuloyna)