Unity run para kadagiti agtutubo, naisayangkat

SAN FERNANDO CITY – Naangay  ti Unity Run – Para sa Kabataan a nakipartisiparan dagiti police personnel, kamkameng ti AFP, running enthusiasts, estudiante ken nadumaduma a sektor itay Abril 13.

Insayangkat ti La Union Bankers Association (LUBA), nangrugi ti unity run iti sanguanan ti Thunderbird Resort a nakaangayan ti simple a seremonia a dinar-ayan a mismo ni Police Chief Superintendent Ricardo C. Marquez, PRO1 regional director.

Iti bitlana, kinuna ni Marquez nga ipaay ti panagtaray dagiti “benepisio ti salun-at kas iti pisikal ken mental a pigsa, makaturogtayo a nasaysayaat, umubing ti langatayo … ken agbiagtayo a napapaut ken naragragsak a biag.”

Impatalged ni Marquez ti panagtultuloy ti panagtrabaho ti PNP para iti kasayaatan nga interes iti rehion.

Immawat dagiti nangabak iti 3 kilometer run ken 7 kilometer run iti plake ken gunggona a kuarta.#