UNVEILING OF VIGAN MARKER AS NEW7WONDERS CITY

UNVEILING OF VIGAN MARKER AS NEW7WONDERS CITY. Insenias ni New7Wonders Founding Chairman and President Bernard Weber (nakakallugong), Vigan Mayor Eva Marie S. Medina, Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal ti siudad ti thumbs-up sign kalpasan a naikkat ti abbong ti marker a pammatalged a maysan ti Vigan a New7Wonders City of the World idi bigat ti Mayo 8 iti sanguanan ti city hall. (Pammadayaw ti Vigan City Council)