Uppat nga aldaw, tallo a rabii (Maika-15 a Paset)

ITI MAIKATLO nga aldaw ti konbension, naituloy dagiti lektiur iti panagsurat iti daniw, sarita ken nobela. Naburnok dagti mannurat a nagdengngeg iti lektiur da Manong Joe, Ferdinand Sanco ken dadduma pay a bangolan a mannurat a pakairamanan ni Randolf.

Timmammidaw met ni Margret ket nagdengngeg iti panaglektiur da Randolf iti panagsurat iti sarita. Ngem madamdama, nagkiriring ti selponna.

Timmakder ti balasang sa nagpakni bayat ti panangsungbatna iti tawag. Nasiputan ni Randolf ti panagrupanget ti balasang.

Insenias ni Margret ti panagpatangda. Impabus-oy ni Randolf ken ni Manong Joe ti panagsungbatna kadagiti adu a saludsod dagiti agdadamo a mannurat.

“Timmawag ti editormi,” kinuna ni Margret. “Mapanak kano idiay Tuguegarao ta adda importante nga asikasuek sadiay.”

“Kuyogenka koma ngem diak met makapanaw iti panaglektiurmi,” nakuna ni Randolf.

“Okay lang,” insungbat ni Margret. “Saannak met ngata a maiyaw-awan. Adda laeng sarakek a Dutch national nga agnaeden iti Tuguegarao. ”

“Umayka itulod iti paradaan dagiti traysikel,” kinuna ni Randolf.

“Agsubliak met laeng sigida apaman a malpasko ti missionko,” kinuna ni Margret bayat ti panangpanurnorda ti nakipet a kalsada a kumamang iti paradaan dagiti traysikel nga agpaili. “Ngem no saan, umianakton iti siudad.”

“Ingat ngarud,” nakuna ni Randolf sana pinisel ti dakulap ti balasang.

“Dimo kadi damagen no ania ti mapanko asikasuen iti Tuguegarao?” impallilit ti balasang.

“Saannak a naunton. Ngem ti ammok, saannaka nga akkalen iti konbension ti editormo no saan a nasken unay ti pangibaonanna kenka.”

“Di kadi umapay iti panunotmo nga amangan no diay kasinnarakko ket maysa a lalaki a tall, dark and handsome?”

“You’re a big city girl,” nakuna ni Randolf. “Ammom ti ar-aramidem. Malaksid nga awan pay ti pamkuatak a manglapped iti aniaman nga aramidem. You are still free as the wind.”

“Ow, man, you make me sick,” agkatkatawa a kinuna ni Margret sana kinuddot ti bakrang ni Randolf.

Nakagtengda iti parkingan dagiti traysikel a dida napupuotan. Impalugan ni Randolf ti balasang kalpasan nga imbagana a maitulod daytoy iti ili.

“Ingat,” nakuna ni Randolf idi agtarayen ti traysikel.

Agsisimparat dagiti mapampanunot ni Randolf bayat ti panagsublina iti pagkonbensionan. Kinapudnona, idi rabii, tiningtingitingna ti riknana no ayat ti marikriknana iti balasang a saan ketdi a pisikal a tarigagay laeng.

Kas nabasbasanan, nalukay dagiti Dutch no sex ti pagpapatangan. Kadagiti igid ti baybay ken parke, ordinarion dagiti agayan-ayat nga agromromansa ken mangiparangarang iti ayatda iti tunggal maysa. Masapa a maiyadal kadagiti ubbing ti sex. Saan a kas iti Kailokuan a kadagiti agayan-ayat, ken uray pay dagiti agassawa, adda pay laeng alumiimda wenno bainda a mangipeksa iti ayatda babaen iti balikas wenno tignay.

Saan a mamati ni Randolf iti pagsasao nga “ayat iti umuna a panagsarak”. Iti biangna, naun-uneg ti pudno a kaipapanan ti ayat, saan a malansad, saklawenna ti sibubukel a kinataona. Nalagipna ti insurat ti maysa a mannurat: ti ayat kas ubbog, agpussuak iti let-ang ti daga tapno sapulenna ti kaibatoganna a lugar.

Ngem saan a maawatan ni Randolf no apay a sumelselsel iti panunotna ti suspetsa nga ar-aramaten laeng ni Margret. Para iti ania?

Kinuti laengen ni Randolf ti abagana. Natinongna nga iwalinna pay laeng ti duadua iti panunotna.

Madama nga ilawlawag ni Mang Joe dagiti pagannurotan ti salip ti on-the-sport poem writing contest ngem adayo ti yuyeng ti panunot ni Randolf. Adda ken ni Margret. Agam-ampayag iti panunotna dagiti nabiit pay a pasamak. Kasla makitkitana ti naragsak a panagkuyogda ken ni Margret a simrek iti Callao Caves ken iti damo a panaginnagekda. Panagriknana, daytan ti kaimnasan a pagteng iti biagna sipud pay napukawna ni Namnama.

Di naaluadan nga inungtan ni Randolf ti bagina no apay a dina kinuyog ni Margret iti ipapanna iti Tuguegarao. Ngem ad-adda a mamati nga adda balabala a putputaren ni Margret. No ania dayta, dayta ti saanna a maisapulan iti makapnek a sungbat.

Pagammuan, limteng iti panunotna ti posibilidad a saan a ti editorna ti timmawag ken ni Margret babaen iti selpon no di ket manipud iti sabali a lalaki.

Inwarasna ti matana iti tallaong a kasla adda sapsapulenna. Nagkuretret ti mugingna idi immapay iti panunotna a saannan a nasirayan pay uray anniniwan laeng ni Marco manipud iti daydi malem a nakitana daytoy a pagbiit a kinapatpatang ni Margret iti igid ti karayan.

Kapkapnekanna itan a saan a delegado ni Marco. No saan, asino? Apay nga adda iti pagkonbensionan? Nabayagdan nga agam-ammo ken ni Margret?

Kellaat, nagkiet ni Randolf idi adda kellaat a simngay iti panunotna. Saan ngata a ni Marco ti misterioso a lalaki a nasalamaanna nga adda kinasinnarakna a babai? Ken saan ngata a ni Margret ti datdatlag a babai?

(Adda tuloyna)