Uppat nga Aldaw, Uppat a Rabii

Ababa a Nobela  ni Salvador A. Espejo

Maika-14 a Paset

 

Sardam pay ket inkeddeng ni Randolf ti panangpalabasna ti oras iti igid ti karayan. Kayatna ti agwaywayas. Kalkalpasda a nagpasalip iti on the spot poem writing para kadagiti agdadamo. Maysa ni Randolf a miembro nga agarisit kadagiti naisalip.

“Pari, agpaalakan iti sangakahon a serbesa a pangrugian,” kinuna ni Rey. “Itay pay a kayat ti karabukobko ti mapaayusan.”

“Ania ti makunam, dumagastayo dita Hot Stuff,” inkidag ni Robert. “Damagko a napintas dagiti serbidora dita.”

“Agtutorkayo kadi,” insungbat ni Randolf. “Iggamak pay ti gunggonak.”

Tapno sardengan dagiti gagayyemna, immulogen ni Randolf. Nagturong iti pagkonbensionan.

Adda sumagmamano a mannurat nga agtutungtong iti sirok ti nalayog a mahogany. Timmipon ni Randolf. Nailasinna ni Mang Johnny. Pasig a beterano a mannurat dagiti kapatpatangna. Iti nagtimbukel a lamisaan, dandanin magudua ti Fundador. Presko a tanguigue ti pulotan, kortesia ni Arthur.

“Lumidokka bassit, lakay,” inyawis ni Rudy a kameng ti Anaraar Magazine.

“Madamdama,” insungbat ni Randolf. Nagpadispensar ket tinarengtengna ti kong kreto nga akikid a kalsada a sumalog.

Nasarakan ni Randolf ti bagina a mangsursurot iti nabato a desdes nga agtunged iti karayan. Nagmayat ti pul-oy-bakir a mangap-aplaw iti rupana.

Nagtalangkiaw. Nakaadayo gayamen, saannan a maripar ti lawag ti hasag a naisab-it iti kalapaw a pagur-urayan dagiti bangkero kadagiti naladaw nga aggawid iti lugarda.

Nagtugaw iti kasla burnay ti kadakkelna a bato iti abay ti narukbos a kayo sana inanges ti nadalus a sang-aw ti agar-arasaas a karayan Nasipngeten ti yanna ta narukbos ditoy dagiti kaykayo. Naulimek ti aglawlaw malaksid ti sagpaminsan a panaganit-it dagiti aglabas a panniki ken dagiti malukag a billit.

Asino a mannurat ti nagkuna a maiyarig ti karayan iti maysa a babai: adda panawen a nalailo ngem adda darikmat nga ingget rungsot?

Kellaat a nagallingag idi nakangeg iti nakapsut a rippiis ti nagango a sanga. Madamdama, addayta manen ti rippiis.

Saan nga agmaymaysa! Adda sabali a tao!

Medio nagrukob a nagsapideng iti puon ti kayo idinto nga insaruagna ti matana iti abagatan a paset a pattapattana a naggapuan iti rippiis. Iti apagdarikmat, nakitana ti rissik iti kasipngetan a posible a nagtaud iti naipitik a sigarilio.

Nagkiriring ti selpon ket limmawag iti apagapaman ti pakabuklan ti maysa a lalaki a nakatakder iti abay ti kayo. Apagbiit ta sigida nga iniddep ti lalaki.

Ad-addan nga impideg ni Randolf ti bagina iti puon ti kayo.   Siguraduenna itan nga adda ur-urayen ti lalaki a kasinnarak. Senialda ti panagkiriring ti selpon?

Inkeddengna nga agtalinaed iti yanna. No agkuti nga umadayo, masiputan wenno madlawan ti lalaki. Amangan no maisagmak. Ngem ad-adda a rimbaw kenkuana a maammuanna no sino ti kasinnarak ti lalaki. Adda suspetsana a maysa kadagiti delegado iti konbension.

Nagallingag manen idi makangeg iti sabali a rippiis. Aggapu iti amianan. Husto ti suspetsana, adda tagtagiuray ti lalaki! Daytoy la ketdi sumungsungad.

Nagrippiis manen ti napayatan a bulong. Daytay agir-iri a kuriat ket nakaul-ulimek tattan. Pakdaar ti kaadda iti peggad?

“Satur!” limteng ti timek manipud iti abagatan.

“Sison!” insungbat ti sangsangpet. Timek-babai.

Nagrippiis dagiti nabaddekan a ruting iti yaasideg ti babai.

“Positibo ti isasangpet dagiti martilio?” saludsod ti babai.

“Wen,” ababa a sungbat ti lalaki.

“Ania a lugar ken petsa?”

“Ammomin nga idiay Kalayaan ti pakaisangladanda. Ti laengen petsa ti dimi sigurado. Dayta ti dukduktalen ti tagtagiuraymi manipud iti Tulip.”

“Masapul a maammuanyo iti kabiitan a tiempo. No saan, dakkel a desgrasia!”

“Pakaammuandakanto iti selpon!”

“Saan, delikado! Masapul nga awan ti makaammo ti kaaddak ditoy. Ditayo ammo no adda mangsipsiput kadatayo.”

“Kitaenkanto iti Nikoli Inn alas 7 ti rabii no bigat.”

“Baka diak makapanaw a dagus iti pagkonbensionan. Ngem padasek nga awan ti agsuspetsa iti ipapanawko.”

“Roger.”

Nagrippiis dagiti napayatan a bulong ken ruting. Madamdama, nagari ti ulimek.

Idi kapkapnekan ni Randolf nga awanen dagiti dua, inunnatna ti bagina sana tinarengteng ti desdes nga agsubli iti pagkonbensionan.

Naapirasna ti timidna idinto nga inamirisna dagiti kalkalpas a pasamak. Kas maarisitna, adda maisanglad a martilio. Maipuslit a martilio? Pakaaramatan dagitoy? Ken apay a nasken unay a maammuan ti babai ti lugar ken petsa a pannakaisangladda?

Nagrippiis dagiti napayatan a bulong ken ruting. Ma-damdama, nagari ti ulimek.

Idi kapkapnekan ni Randolf nga awanen dagiti dua, inunnatna ti bagina sana tinarengteng ti desdes nga agsubli iti pagkonbensionan.

Naapirasna ti timidna idinto nga inamirisna dagiti kalkalpas a pasamak. Kas maarisitna, adda maisanglad a martilio. Maipuslit a martilio? Pakaaramatan dagitoy? Ken apay a nasken unay a maammuan ti babai ti lugar ken petsa a pannakaisangladda?

Dina nadlaw a nakadanon gayamen iti kalapaw iti asideg ti nagpunduan dagiti bangkero nga agur-uray iti pasahero nga iballasiwda.

Iti pagkonbensionan, awan pay ti maipallailang a tokar. Mabalin nga agsuksukat pay laeng dagiti delegado para iti maangay a pageant a pannakapili ti Miss Gumil Filipinas.

Nakangeg iti danapeg iti likudanna. Timmaliaw. Nailasinna ni Margret.

“Kunak ngaruden a ditoy ti pakasarakak kenka,” kinuna ni Margret idinto nga indissona ti bassit a bag.

Inyawis ni Randolf ti panagtugaw ti balasang iti abayna.

“Napanak iti kuartoyo ngem imbaga da Robert a bimmababaka. Awanka iti ummong dita sirok ti mahogany, awanka iti convention hall isu a napanunotko ti agpakarayan. Addaka nga agpayso ditoy.”

“Kastoy ti ugalik,” insungbat ni Randolf. “Ikkak ti bagik ti bassit a tiempo nga agwaywayas. Tapno danganek no ania dagiti nagapuanak iti nagmalem.”

“Ow, common, seriosoka unay,” kinuna ni Margret. “Kadduaennak man ketdi dita nasursurong a paset ti karayan ta kayatko ti agdigos.”

(Adda tuloyna)