Uray awan ti PDAF, makabirok ti congressman iti pondo: Cong. Ronald

VIGAN CITY – Kinuna ni Diputado Ronald Singson nga adu ti mabirokan ti congressman a pondo para kadagiti proyektona uray awan ti PDAF.

“Ita ta awanen ti PDAF, addan rigrigat ti agbirok iti pondo ngem no nagaget ni congressman, makabirok latta iti pondo para kadagiti proyektona,” kinuna ni Singson itay nabiit.

Segun iti diputado, idi adda pay ti PDAF, nadardaras a maaksionan dagiti resolusion dagiti barangay officials, ngem ita, dagiti resolusion ket maiyaramidan iti programa sa maisubmite iti nasional a gobierno tapno mairaman dagitoy iti budget para iti sumaruno a tawen.

Dinakamat ti diputado nga adda dagiti classroom buildings a dinawatna a nairaman iti budget ti national government ket naipa-bid dagitoyen para iti 2015.

Kinuna ni Singson nga adda aganay a 29 a proyektona a classrooms ken nadumaduma a kalsada ti nairaman iti budget para inton 2015.#