Utility vehicle, simgeb

SANTIAGO, Ilocos Sur – Mapapati a short circuit ti nakagapu iti igigil-ayab ti maysa a utility van bayat ti panagdaliasatna iti national highway ti Barangay Poblacion Sur, ditoy nga ili idi bigat ti Marso 30.

Kas pakpakauna a resulta ti inbestigasion nga insayangkat ti Bureau of Fire Protection ditoy, electrical short circuit ti barut a naikonektar iti bateria ti puon ti gimmil-ayaban ti UV Express passenger vehicle a minaneho ni Jomar Piñon y Pascua, 29, naasawaan, ken residente iti Barangay Paing, Bantay, Ilocos Sur.

Saan a nailanad iti report ti pateg ti nauram a lugan a nagsagrap iti nakaro a pannakadadael.

Segun iti report, agdaldaliasat nga agpaabagatan ti nasao a utility van iti national highway a sakup ti Barangay Poblacion, Santiago, idi nadlaw ni Piñon ti asuk nga aggapu iti sirok ti tugawna.

Dagus nga impaigid ni Piñon lugan iti laud nga abaga ti kalsada sana pinadissaag dagiti pasaherona.

Kalpasanna, nagtaray a napan simmakder iti sangagalon a danum ti drayber iti maysa a balay iti asideg ket daytoy ti insibogna iti mauramen a lugan ngem saan a nabaelan ti danum a sinebseb ti apuy a nagwarasen agingga iti naan-anay a napuoran ti lugan.

Pagsayaatanna, ta awan ti nadunor kadagiti walo a pasahero ni Piñon a pakaibilangan ti dua nga agtawen iti siam ken innem.#