Vice Mayor Singson, saan a makaapekto iti trabahona ti panangannongna iti pagrebbengan ti kabsatna

BANTAY, Ilocos Sur – Kinuna ni Vigan City Vice Mayor Ryan Luis Singson a saan a maapektaran ti trabahona kasĀ  bise mayor ti panangannongna kadagiti aktibidad a ti koma kabsatna ti mangannong.

Imbatad daytoy ni Singson kalpasan nga inyawatna ken ni Bgry. Captain Valeriano Pantaleon ti maysa a traktora para iti Ora West, Bantay idi Setiembre 9.

ā€œKitkitaek met a malpasko amin a trabahok kas bise mayor iti siudad ti Vigan sakbay nga aramidek dagiti aktibidad ti kabsatko. So far, saan met a maapektaran dagiti trabaho iti konseho itoy nga akemko,ā€ kinuna ni Singson.

Segun iti bise mayor, napaadda daytoy a makinaria iti talon babaen ti pondo ni Cong. Ronald Singson.

ā€œPammaneknek daytoy a saan a malappedan ti pannubok ti ayat ni Cong. Ronald nga agserbi kadagiti umili a kinarianna a pagserbian,ā€ kinuna ti bise mayor.

Idi Septiembre 7, inkeddeng tiĀ  korte ti Hong Kong ti pannakadengngeg ti kaso ni Cong. Singson inton Oktubre 19 kalpasan ti panangkiddaw dagiti abogado ti diputado a maitantan gapu iti medikal a rason.

Iti hearing idi Agosto 19, inkeddeng ti korte a makapagpiansia ni Singson kalpasan a naipababa ti dagsen ti cocaine a naala dagiti otoridad iti ikutna iti eropuerto. Nagbalin laeng a 6.7 gramo ti dagsen ti droga manipud iti 26.1 kalpasan a saan a nairaman ti timbang ti bote a nakaikabilanna.

Nupay kasta, inaldaw ti panagreport ni Singson iti otoridad aniaman nga oras manipud iti alas sais agingga iti alas nuebe ti rabii.

Patien ni Gov. Luis ā€œChavitā€ Singson a naset-up ti anakna a posible nga adda ā€œpakainaiganna iti politika, negosio wenno dagiti umapal iti ub-ubing a Singsonā€.

Kabayatanna, pinagyamanan ni Bantay Mayor Samuel Parilla ti naipaay a ramit para kadagiti kakailianna.

ā€œDakkel daytoy a banag para kadagiti mannalon ta maksayan ti gastosda iti talon. Mabalin pay a paupaanda daytoy iti nababbaba a presio kadagiti makasapul iti traktora tapno daytoy ti pangalaanda iti gastuenda no adda kasapulan a masukatan a partes daytoy. Babaen daytoy a wagas, agbalin a self-liquidating daytoy,ā€ kinuna ti mayor.#