Vice mayoral candidate, nadetener gapu iti gun ban violation

VIGAN CITY – Kinuna ti hepe ti polisia ditoy nga awan ti naipakita ti maysa a vice mayoralty candidate a gun ban exemption ti paltogna isu a dineteneda iti police station ditoy.

“Diay cal. 5.56, adda lisensiana ken gun ban exemption; diay cal. 45, adda lisensiana ngem awan gun ban exemption,” kinuna ni Torricer kas sungbatna no apay a nadetene ni vice mayoralty candidate ditoy siudad ABC President Constante Benzon iti police station.

Ngem impetteng ni Benzon a kumpleto dagiti papeles dagiti dua nga armas idinto nga innayonna nga awan ti base ti polis a nangdetene kenkuana iti nagpatnag iti police station.

Tinengngel dagiti polis iti estasion ni Benzon kalpasan ti mapapati a pannakaduktal ti nagtipon a SWAT team ken barangay tanod ti kaadda ti armas iti uneg ti luganna iti checkpoint iti Ayusan Sur ditoy iti rabii ti Mayo 8.

Segun iti ABC president, tsinekpoint dagiti polis ti luganna idi napanna intulod dagiti bisitana iti Ayusan Sur ket pinalubosanda kalpasan nga impakitana dagiti papeles dagiti nasao nga armas ngem pinasardeng manen dagiti pannakabagi ti linteg idi agawid ket uray kalpasan nga impakitana manen dagiti papeles dagiti armas, inkuyog latta dagitoy iti police station a nakadeteneanna iti nagpatnag.

Idi saludsoden ni Ruben Perlas, reporter ti Bombo Radyo no political harassment ti napasamak, apirmatibo ti sungbat ni Benzon idinto nga imbueltana nga “apay a siak laeng ti search-enda? Parehas koma.”

Kinuna ni Benzon nga adda pangta iti biagna isu nga adda armas a salaknibna ta “amin a tao, adda karbenganna a mangidepensa iti bagina.”

“No for verification koma, ibatitayo met (armas), ta palubosandak,” linagidaw pay ni Benzon idinto a kinunana nga isu payen ti timmawag iti Comelec tapno i-faxda dagiti papeles iti police station tapno maipakita a husto amin.”

Ngem kinuna ni Torricer a nangipila iti inquest iti piskalia ket “depende iti panang-evaluate ti piskalia no ania a kaso ti maipila kontra ken ni Benzon.

“No makita a genuine dagidiay papeles, mabalin a dismisen diay piskalia,” kinuna ni Torricer.

“Election period, uray adda dagiti permit a naggapu iti Camp Crame, no awan ti exemption ti Comelec, it remains nga invalid diay lisensia,” impalagip ni Torricer.