VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012. Rineprep dagiti tattao a pakairamanan dagiti lokal ken ganggannaet a turista ti naglilinia iti kalsada manipud iti sango ti city hall agingga iti Heritage Village tapno agbuyada iti Binatbatan Festival Streetdancing Competition a nakaitampokan ti Abel- Iloco a maysa kadagiti maipagpannakkel a produkto ti siudad. Sinaganaan a talaga dagiti nakisalip daytoy agsipud ta dakdakkel dagiti naitanggaya a premio kadagiti mangabak. (Salvador A. Espejo)