Vigan City employees, inawatda bonusda

VIGAN CITY – Naragsak ti Paskua dagiti city employees ditoy siudad ta dakkel ti inawatda a bonusda manipud iti gobierno ti siudad ditoy.

Dua a lawas sakbay ti Paskua, nagpaayab ni Mayor Eva Marie S. Medina iti special session para iti pannakaaprobar iti sangguniang panlungsod ti pamaskua a bonus dagiti city employees a pakairamanan dagiti kasual a mangmangged.

Kinuna ni Medina a P22,000 ti kadagupan nga awaten dagiti empleado ditoy siudad pakairamanan ti P12,000 a collective negotiation agreement (CNA) bonus ken ti P10,000 additional bonus.

Naited dagiti bonuses sakbay ti Christmas party dagiti officials ken empleado itay Disiembre 19.#