Vigan City, kampeon manen iti Cong. Ronald V. Singson

VIGAN CITY – Ti manen Vigan City ti kampeon iti Cong. Ronald V. Singson Basketball Tournament a nagsasalipan dagiti nadumaduma nga ili iti umuna a distrito ti Ilocos Sur.

Napagtalinaed ti Vigan City ti kampeonato babaen ti panangabakna iti Magsingal iti best of seven games.

Inluges met ti San Vicente ti Caoayan babaen ti score a 118-104 iti best of five a panagay-ayamda tapno masungkitna ti maikatlo a puesto.

Kabayatanna, madama met a maang-angay ti torneo ti basketball para iti maikadua a distrito ti Ilocos Sur.

Ti mangabak iti nasao a torneo ti sumango iti Vigan City para iti kampeonato iti sibubukel a probinsia.#