VIGAN CITY OFFICIALS KEN LOYALTY AWARDEES

VIGAN CITY OFFICIALS KEN LOYALTY AWARDEES. Kinagrupo dagiti agtuturay ditoy
Vigan City nga indauluan ni Mayor Juan Carlo S. Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran dagiti empleado ti siudad kalpasan ti panangawatda iti Loyalty Award nga impaay ti city government kadakuada iti panangselebrarda iti Family Day sadiay Vigan Convention Center idi Oktubre 2, 2017. (Retrato, pammadayaw ti Vigan City Council)