Vigan City, Sta. Catalina, dida ipalubos exploration kompania ti minas

VIGAN CITY – Saan nga ipalubos ti sangguniang panlungsod ditoy ken ti sangguniang bayan ti Sta. Catalina ti plano ti maysa a kompania nga agminas iti lokalidadda.

Daytoy ti impatalged dagiti dua a konseho mainaig iti panagaplikar ti Global Mines a mangiwayat iti eksplorasion iti kabaybayan a sakup daytoy a siudad ken iti Sta. Catalina.

Iti napalabas, adda kompania ti minas a nagpanggep met nga agminas kadagitoy a lugar ngem saanda a naikkan iti pammalubos.

Segun iti maysa nga agtuturay, ad-addan a rumsua ti layus kadagiti coastal barangays iti siudad no maminas ti kabaybayanna.#