VIGAN HERITAGE VILLAGE ITI RABII

VIGAN HERITAGE VILLAGE ITI RABII. Saan laengen a nalatak a pagpasiaran dagiti turista ken sangsangaili ti Vigan Heritage Village no di payen paboritoda a pangrabian ta adda dagiti lamisaan a maikabil a mismo iti sanguanan dagiti duog a balbalay a panganan. Manamnama ti yaadu manen dagiti turista nga umay ditoy Vigan iti pannakarambak ti Paskua. (Tawid News)