Waiting shed, dinadael ti pastor

CANDON CITY –  Maysa a pastor ti naipulong a nagdadael iti waiting shed ti maysa a barangay ditoy idi dina masarakan ti mapukpukaw a tarakenna a kuneho.

Impulong ni Kagawad Ronaldo Torres iti polis ni  Eduardo Pascua, addaan iti naan-anay nga edad ken mapapati a pastor ti Adventist Church iti Barangay Tablac ditoy, a nagbabaraanna a dinadael ti waiting shed gapu ta dina mabirokan ti tarakenna a kuneho.

Mapapati a ginandat ni Pascua a rebbaen ti waiting shed babaen ti sledge hammer.#