Tawid News Magazine

Walang nga animal, parikut iti barangay

CAOAYAN, Ilocos Sur – Pagparikutan dagiti agnaed iti Barangay Don Dimas Querubin ditoy  dagiti agwalangwalang a dingnguen kangrunaan dagiti aso ken pusa.

Kinunada nga awan met laeng ti serbi ti panagdaldalusda iti  paraangan ken aglawlaw ti barangayda  maigapu iti panagiwara dagitoy a dingnguen iti rugitda a mangipaay iti saan a nasayaat a langa ket angot iti aglawlaw.

Kiniddaw dagiti opisial nga igalut dagiti residente dagiti dingnguenda tapno  mamentener ti kinadalus iti barangay.#

Exit mobile version