Warehouse, nauram

BANTAY, Ilocos Sur – Nauram ti storage/warehouse ti maysa a pagtagilakuan sadiay Barangay Balaleng, ditoy nga ili idi agarup 10:35 ti rabii ti Disiembre 29.

Nagresponde dagiti bumbero ti Bureau of Fire Protection ti Bantay, Vigan City, Caoayan, ken ti JTC Fire Protection team a napan nangdepdep ti uram a nangsilmut iti warehouse, storage ti Newborn Lumber and Hardware a kukua ni Allen ti Chan ti Barangay IV, Vigan City.

Nadepdep dagiti bumbero ti uram idi agarup 11:05 iti dayta met la a rabii.

Mapattapatta nga agdagup iti P5,000.00 ti sanikua a dinadael ti uram.

Iti pannakaisurat daytoy, madama ti panagimbestiga dagiti polis no ania ti nakagapu iti uram.#