White Cane Week, Lawas dagiti addaan pisikal nga an-annayen

Iti umuna a lawas daytoy a bulan, Agosto, nasam-it iti pannakaselebrar ti tinawen a White Cane Week. Saan  laeng nga iti pagilian no di pay iti sangalubongan ti pakaselebraran daytoy.

Ania ti makunkuna a White Can Week?

Daytoy ti Akta Republika Bilang 6759 wenno White Cane Act. Kasinnallabay daytoy nga akta dagiti dua pay a kaarngina, ti Akta Republika 7277 wenno ad-adda a maawagan iti Magna Carta for Disabled Persons ken ti Batas Pambansa Bilang 344 wenno mas popular a maawagan iti Accessibility Law.

Ti National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP) ti mangaywan ken mangassibay iti pannakaimplimentar kadagitoy a linteg a pagsayaatan dagiti addaan iti an-annayen.

Karaman pay dagiti sumaganad a linteg a kas kanayonan iti pannakipaset dagiti addaan iti an-annayen iti gimong: International Labor Organization Convention No. 159 wenno ad-adda a maawagan iti Vocation Rehabilitation of Persons With Disability.

Nasken met a sallabayen ken atibayen ti gobierno dagiti addaan iti an-annayen wenno disabled persons a nangrugi pay idi 1917 babaen ti pannakibadang met dagiti non-government organizations.

Idi January 16-20, 1978, iti pagilian ti nakaaramidan ti Second International Conference on Legislation Concerning the Disabled nga inorganisa ti Rehabilitation International ken ti kabadangna iti pagilian, ti Philippine Foundation for the Rehabilitation for Disabled Persons (PFRD). Iti nasao a pasken, pinirmaan ni Presidente Ferdinand E. Marcos ti Presidential Decree 1509 tapno mabuangay ti National Concerned for Disabled Persons.

Babaen kadagiti naparnuay a linteg ken ahensia ti gobierno, naidanon kadagiti disabled persons dagiti serbisio ti gobierno kadakuada a kas maipatas ken kaparis a benepisio nga aw-awaten ken sagsagrapen dagiti awanan an-annayen.

Kadagitoy a linteg ti nangipaay iti panagpapatas ti amin nga   umili, adda man an-anayen ken awan, panangipaay iti karbengan iti ania man a kapanagan, iti man panagbirokan iti trabaho, iti benepisio ti salun-at, edukasion, pabalay ken dadduma pay.

Saan laeng a solo a responsibilidad ti gobierno ti panangarakup-panangsallabay kadagiti addaan an-annayen no di pay kadagiti amin nga umili. Awan koma ti maikuspil ken awan ti maidumduma. Awan ti mailemmeng nga  umili ta amin ket addaan iti karbengan a makipaset iti sibilisado a gimong.#