Workshop iti panag-make-up, panagpukis, insayangkat ti Hair Asia

VIGAN CITY – Nasurok sangagasut nga agtutubo, babbai ken amateur  hairstlylists manipud iti Ilocos Sur ti nagdalan iti tallo nga aldaw a panagsanay iti panagmake-up ken panagpukis babaen ti Hair Asia Artistic Team, grupo dagiti multi-awarded hair dressers iti pagilian idi Abril 12-14.

Naawagan ti nadakamat a panagsanay iti “Getteng ken Sagaysay”, ket maysa daytoy a livelihood training seminar para kadagiti agindeg iti probinsia nga agessem iti panagpukis ken make-up.

“Adu dagiti kaprobinsiaan a mangidawdawat a maaddaanda iti libre a panagsanay ket ita iyegmin kadakayo dayta a kiddawyo,” kinuna Gov. Deogracias Victor Savellano idinto nga indagadagna nga ipasnek dagiti partisipante ti panagadalda tapno adu ti masursuroda nga aramatenda iti panagsapulda kalpasan ti seminar.

Kinuna ni Evelyn Alvaran Cruz, presidente ken CEO ti Hair Asia Philippines nga uray sadino ti papanan ti tao nga ammona ti agpukis ken agmake-up, maaddaan latta iti pamastrekan ta mabalinna nga usaren ti talentona sadino man ti ayanna.

Impasigurado ni Cruz a saanda a  panawan dagiti nakipaset iti workshop agingga a saanda a masursuro amin nga ipaubrada kadakuada.

Kinuna met ti nalatak a make-up artist a ni James Cooper a masapul a positibo ti panunot dagiti partisipante kasta met a  masapul a naragsakda iti aramidenda tapno adu ti masursuroda.

“Basta diyo isardeng ti agarapaap. Saanyo nga ammo amangan no maysanto kadakayo a nakipaset ti agbalin a sikat iti lubong ti panagpapintas,” kinuna ni Cooper.

Nawarasan pay iti agduduma a ramit iti panagpukis ken panagmake-up dagiti amin a nakipartisipar iti nasao a livelihood training a naisayangkat babaen ti initiatibo ti gobierno probinsial ti Ilocos Sur.#