XRM, natakaw

CANDON CITY – Maysa manen nga XRM a motorsiklo ti napukaw idiay barangay Darapidap, ditoy siudad.

Naammuan a kukua ni Abraham Bannua Jr, 27,  ken residente iti barangay Calumsing, San Emilio, Ilocos Sur ti napukaw a maris asul nga  XRM a motorsiklo.

Kinuna ti biktima nga imbatina ti motorsiklona iti balay ti kasinsinna a ni Franklin Bannua iti barangay Darapidap idi Abril 18 agsipud ta nagpa-Manila.  Idi simmangpet manipud iti siudad, awan metten ti masarakanna a motor.

Nagdamagda kadagiti kaarubada ngem saanda kano met nakitkita ti nasao a motorsiklo.  Mapapati a nga intaray dagiti carnapper ti nasao a lugan.