Year-end conference, inangay ti DA-BFAR

CABUGAO, Ilocos Sur – Pannakaipasdek dagiti fish sanctuaries kadagiti coastal barangays, pananglapped iti illegal a panagkalap ken pannakaipaay iti tulong para iti livelihood dagiti mangngalap dagiti kangrunaan a tinaming dagiti partisipante iti year-end conference nga inangay ti Department of Agriculture-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sadiay Barangay Dardarat ditoy nga ili idi Disiembre 13.

Timmabuno iti nasao a kumperensia da Assistant Regional Director Rosario SegundinaĀ  P.Ā  Gaerlan;Ā  Rogelio Ragonjan, RegionalĀ  Fishery Coordinator; Teofilo R. Quintal, Provincial Agriculturist; Elmor C. Bugaoan, Provincial Fishery Officer;Ā  ken dagiti municipal ken barangay officials daytoy nga ili.

Indagadag ni Quintal ti pananggundaway dagiti mannalon ken mangngalap iti Farm Mechanization and Post-harvest Facilities Program ti DA idinto a dinayawna ti liderato ni Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr. gapu iti suportana kadagiti mannalon ken mangngalap iti ilina.

Nagyaman met ni Cobangbang iti DA-BFAR gapu iti impaay daytoy a makinaria, ramit ken pasilidad para iti pannakaidur-as ti panagtalon ken panagkalapan iti ilina.#