2nd Tour of Ilocos Sur, nangrugin

VIGAN CITY – Pormal a nangrugi itay Abril 28 ti lima nga aldaw a 2nd Tour of Ilocos Sur ditoy.

Segun ken ni Bokal Jose Bunoan, Jr., over-all tour director, 48 a bumibisikleta a nabingay iti innem a grupo ti nakisalip iti daytoy a lumba ti bisikleta a maysa kadagiti pangidur-as iti eco-turismo ti probinsia.

Kinuna ni Bunoan a maysa met ti tour a wagas a pangipromot iti salun-at ken pannakaiyunay-unay iti kinapateg ti disiplina kadagiti umili babaen ti sports.

Lima a lap ti pagkikinnamatan dagiti siklista a pakaibilangan ti Vigan City agingga iti Sinait (1st lap); Sinait agingga iti Tagudin (2nd lap); Tagudin agingga iti Cervantes (3rd lap); Cervantes agingga iti Salcedo (4th lap); ken Salcedo agingga iti Vigan City (5th lap) a manamnama nga agtunged iti sanguanan ti provincial capitol inton Mayo 2.

Naangay daytoy a pasalip idi 2008 iti panangirusat ni Gov. Deogracias Victor Savellano babaen ti pannakikammayyet ti League of Civil Societies ken ti Ilocandia Bikers Organization.

Iti interbiona iti media, kinuna ni Savellano a babaen ti nasao a tour, maikkan iti gundaway dagiti bumibisikleta a makipartisipar kadagiti lokal, nasional ken uray dagiti internasional a kumpetision.

Kinuna ti gobernador nga agbalin ti tour a kas training ground kadagiti lokal a siklista kas panagsaganada kadagiti nasional wenno internasional a kumpetision.#