The newly elected congressional and provincial officials of Ilocos Sur hold their Certificates of Canvass after the Provincial Board of Canvassers proclaimed them as winners on May 15 at the Capitol, Vigan City.

THE NEWLY ELECTED CONGRESSIONAL AND PROVINCIAL OFFICIALS OF ILOCOS SUR

The newly elected congressional and provincial officials of Ilocos Sur hold their Certificates of Canvass after the Provincial Board of Canvassers proclaimed them as winners on May 15 at the Capitol, Vigan City. From left: Sangguniang Panlalawigan Members from the second district Mildred Elaydo, Ben Maggay who is the new SP member and was the mayor of Cervantes town, Gina Cordero, Pablito Sanidad Jr., representative-elect of second district Kristine Meehan, Vice Gov. Jeremias C. Singson, Gov. Ryan Luis V. Singson, first district representative Deogracias Victor Savellano, SP members of first district Mika Mendoza, Efren Rafanan Sr., Ronnie Rapanut, the wife of Topeng Baterina, and Constante Oandasan. (photo/text by Imelda C. Rivero)

Latest News

Eleksion iti Ilocos Sur: natalna ngem napaliiw ti nakaro a pannakausar iti kuarta

VIGAN CITY — Nasaysayaat laengen a nanglayus iti kuarta ta adu dagiti nabenepisiaran, ngem ti nagayus iti dara wenno kinadamsak iti politika. Dayta ti panangiyarig ken panangiladawan a balikas maipapan ti kalepleppas nga eleksion dagiti… Read more »

Search Tawid News Magazine

Ads

Opinion & Commentaries

Editorial Cartoon
Editorial

Kiddaw iti kaaldawan ti eleksion

NAINDAKLAN nga aldaw, Mayo 13, 2019, para kadagiti amin a Pilipino nangruna dagiti rehistrado a botante ta ita nga eleksion a kedngan ken kawesan iti turay dagiti kandidato. Napateg unay ti resulta ti eleksion ta… Read more »

In My Eyes

IN MY EYES: AMOLED vs IPS displays

A couple of weeks ago, I bought a midrange phone called Huawei Y9 with an IPS LCD display of 1080 x 2340. I got it after an intensive online research for one week. I chose… Read more »

Sinursuran

SINURSURAN: Kinaina

ADDA pay laeng iti ICU (Intensive care Unit) ti maysa a maladaga a nakitada itay nabiit a basta lattan naibati iti sikigan ti maysa a pasdek. Masaludsod la ngarud no apay a kasta lattan ti… Read more »

Komentario

Suspension ti Motorcycle Doble-Plaka Law

NAKASAYSAYANG dagiti nabusbos a pondo ken panawen iti pannakaaramid ti Motorcycle Crime Prevention Act wenno Republic Act No. 11235 ta kalpasan laeng ti panangaprobar ni Presidente Rodrigo Duterte, ken panagbalinna a linteg, ket dagus a… Read more »

Literature

Sarita

Sadiay Puro Arosip (Umuna a paset)

NI EMIL ti immuna a nagrehistro iti mugingko iti panagsapsapulko iti prospek a komunidad a posible nga irekomenda nga agbalin a resipiente ti outreach programs ti Interactions International, maysa a non-profit organization a pagtrabahoak a… Read more »

Tula

Ulan-Dagitab

Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo; halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan ang mga pumailanlang na tibok ng puso at hininga na mula sa bunganga ng mga… Read more »

Salaysay

Panagyaman iti ayat ti maysa nga ina

Ni nanangko ay-ayatennak/ ub-ubbaennak no masakitak/ barukongnak pagsadsadagak/ ta kayatna nga agbiagak/ Naragsak ti aldaw ni nanangko/ Nayanak iti bulan ti Mayo/ Panaglalangto ti kaykayo ken sabsabong nga adu… Tunggal Mayo a panangrambak ti sangalubongan… Read more »

Sarita

Lesbi labs Beki (Maudi a paset)

ITI SAN MARCELINO Emergency Hospital a nagsubli ti puot ni Joey. Madmadi ti riknana. Agkakapsut. Kayatna iti mangan, ngem dina met ammo ti kayatna a kanen. No mangan lattan iti uray ania, iruarna met laeng.… Read more »

Travel

Banner Photo

HIMALA SA BUHANGIN 2019

HIMALA SA BUHANGIN 2019. An artist breathes fire during a performance at the “Himala sa Buhangin!” festival held in Paoay, Ilocos Norte last April 30. Himala is an annual event that features installations by Ilocano… Read more »

Sinursuran

SINURSURAN: Pasiarem man met ti Hotungan Hidden Paradise!

Banner Photo
Binatbatan Festival carabao painting

Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts

Culture
Binatbatan Festival carabao painting contest

Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts

Lifestyle, Arts & Culture

Latest News

Sarrateña crowned Miss Ilocos Norte ‘19

LAOAG CITY — Representing the Municipality of Sarrat, Precious Olay Neyra, 21, was crowned Miss Ilocos Norte 2019, besting 22 other ladies from all the cities and municipalities of the province in a well-attended coronation night, May… Read more »

Culture

Minor Basilica of Our Lady of Manaoag: a site to visit this Lent

Visiting churches can enhance and deepen the faith.  This must be the reason why Filipino Catholics observe the tradition of visiting churches, also known as “Visita Iglesia,” on a Maundy Thursday during the season of… Read more »

Culture

‘Alay-lakad’ for Apo Baket, a lenten practice in Pangasinan

The Lenten season, locally called “cuaresma” or “panagngilin,” is one of the important religious events observed in the Philippines as depicted in various traditions and practices done in different regions.  During the season, Filipinos perform… Read more »

Culture

Panangngilin ti Kuaresma

NAGBALINEN a paset ti tradision ken kultura dagiti Pilipino nangruna dagiti Kristiano Katoliko ti panangngilin ti Kuaresma babaen kadagiti nagduduma a wagas. Mangrugi ti panawen ti Kuaresma iti Mierkoles Kurkurus wenno Ash Wednesday babaen ti… Read more »