6 pagadalan iti Baguio City, sinuspendeda ti klase gapu iti A(H1N1)

BAGUIO CITY – Innemen a pagadalan ditoy siudad ti nangsuspende iti klaseda kalpasan ti pannakakumpirma nga adda estudianteda a mapapati a nakakitaan kadagiti sintomas ti A(H1N1).

Kaudian a nangsuspende iti klase ti Pines City Colleges ken ti Baguio Patriotic School.

Sinuspende ti Pines City Colleges ti klase manipud Hulio 10 agingga iti Hulio 18 idinto a manipud Hulio 10 agingga iti Hulio 16 ti Baguio Patriotic Center.

Nupay kasta, kinuna ni Dr. Romeo Hadines, vice president of academic affairs ti PCC nga awan ti nakumpirmaan nga agsakit iti A(H1N1) iti pagadalan ngem inaramidda daytoy kas preventive measure.

Sakbayna, sinuspende ti Baguio City National High School ken ti St. Louis School Center ti klaseda manipud iti Hulio 9 agingga iti Hulio 15 gapu iti mapapati a kaaddan dagiti agbasbasa a nakakitaan iti sintomas ti A(H1N1).

Kinuna dagiti opisial dagiti nasao a pagadalan a nasuspende dagiti klase kas preventive measure tapno saan nga agwaras ti virus iti pagadalanda.

Sinuspende met ti St. Louis University (SLU) ti klase iti amin a level manipud Hulio 8 agingga iti Hulio 18. Agklasento met laeng dagiti estudiante inton Hulio 20.

Segun iti report, dua nga estudiante iti nasao a pagadalan ti nakakitaan kadagiti sintomas ti A(H1N1) ket naiserrekda iti ospital ti pagadalan.

Sinuspende met ti University of Baguio ti klase iti elementaria ken high school manipud Hulio 8 agingga iti Hulio 10 kas preventive measure tapno malapdan ti panagwaras ti virus iti nasao a pagadalan.

Kabayatanna, kinumpirma ti Department of Health iti Cordillera nga addan kumpirmado a 31 a kaso ti A(H1N1) iti rehion a pakairamanan ti Benguet, Abra, Kalinga ken daytoy a siudad kalpasan a naireport nagpositibo iti nasao a sakit ti 11 a tattao a pakairamanan ti uppat a trainees iti police regional office-Cordillera.

Nupay kasta, kinuna ti DoH nga agpapaimbagen dagitoy.#