Back to basics program, makatulong pannakatagiben ti salun-at: NNC executive director

SAN JUAN, Ilocos Sur – Kinuna ti maysa nga opisial ti National Nutrition Council a dakkel ti maaramidan ti programa ti gobierno probinsial a back to basics iti pannakatagiben ti salun-at dagiti agindeg kasta met a masursuruan dagiti mannalon nga agsubli iti nakainsigudan a wagas ti panagtalon.

“Nagpintas la unay ti nagbalinan ti dati a nagkalaeganen a daga iti ili a San Juan nga ita ket maysan a nalangto a demofarm a pakakitaan iti agduduma a klase ti nateng ken dingnguen,” kinuna ni Asec. Maria-Bernardita Flores, Executive Director ti National Nutrition Council.

Bimmisita dagiti kameng ti NNC manipud iti agduduma a rehion iti sibubukel a pagilian iti demo farm ditoy itay nabiit.

Kabayatanna, kas paset ti programa ti gobierno probinsial a mangpaadu iti maapit iti talon ditoy probinsia, naiwaras iti maysa a grupo dagiti mannalon dagiti sinaksako nga organiko a ganagan ken ramit-talon iti simple a seremonia a naangay iti provincial capitol idi Mayo 29.

Inyawat ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano ti 100 a sako ti organiko a ganagan, 50 a sako ti inorganiko a ganagan, ken 10 a water pumps ken generators kadagiti kameng ti Ilocos Sur Seed Growers tapno matulongan dagiti mannalon iti probinsia a mangpaadu iti apitda.

Kinuna ni Agapito Tacata, presidente ti Ilocos Sur Seed Growers Association, a dakkel ti maksay iti gastosenda dagiti inwaras ti gobierno probinsial a ganagan ken ramit-talon a makatulong kadakuada iti panagpatanorda kadagiti nasayaat a bukel a para bin-i.#