Baguio City government, agproblema manen iti namuntuon a basura

BAGUIO CITY – Namuntuon manen dagiti basura kadagiti kalkalsada ditoy siudad gapu iti saan a panagsinnurot ti gobierno ti siudad ditoy ken dagiti agindeg iti uppat a barangay a nagbarikada iti dumpsite iti Irisan ditoy.

Inkeddeng ti city government ditoy ti pannakasuspende ti panagkolekta ken pannakaibelleng dagiti basura gapu iti saan a panagkir-in dagiti residente iti Asin, Tadiangan, ken Nangalisan iti Tuba, Benguet ken iti Irisan ditoy siudad iti panagbarikadada iti main gate ti dumpsite iti Irisan a nakaigapuan iti pannakaisardeng iti pannakaikarga dagiti basura kadagiti trak a maipan iti sanitary landfill iti Capas, Tarlac.

Nasuroken a makalawas nga agbarbarikada dagiti agindeg iti main gate ti nasao a dumpsite gapu iti alegasionda a maar-aramat daytoy a pagibasuraan tapno makainut ti gobierno iti mabusbos iti pannakaikargada kadagiti truck.

Ngem kinuna dagiti city officials a saan a pagibumbuntogan iti basura ti nasao a dumpsite idinto a nagapelda a palubosanda koma dagiti nagbarikada dagiti truck nga agibuntog ken agkarga iti basura ditoy.

Kanaig daytoy, nagapela ti city administrator kadagiti agindeg iti siudad iti saanda a panangiruar kadagiti basurada kadagiti nakaiskediul nga aldaw a pannakakolektada tapno saanda a mabuntuon kadagiti kalsada nga agresulta iti panagwaras ti sakit.

Ngem linagidaw dagiti barangay officials ti panangsuspenso ti city government iti pannakakolekta dagiti basura kadagiti kalkalsada idinto a kinunada a malaksid nga agpeggad ti salun-at dagiti bumalay no saanda nga iruar dagiti basurada iti kalsada, kapilitan a puoranda dagitoy a mangtedd iti polusion iti aglawlaw.

Nabayagen a problema ti gobierno ti siudad ditoy ti pagibuntogan kadagiti basura. Adda dagiti naisingasing a lugar a pagibasuraan kalpasan ti panagprotesta dagiti lumugar iti Irisan ken kabangibangna a barangay a maserraanen ti dumpsite iti Irisan ngem awan pay ti napili.#