Balaong, naipakat manen iti karayan Mestizo

CAOAYAN, Ilocos Sur – Kalpasan ti pannakaangay ti Karawayan Festival ditoy nga ili idi napan a bulan, nagsubli manen dagiti balaong iti karayan Mestizo a sakup daytoy nga ili.

Segun iti maysa nga opisial ti barangay, adu manen dagiti balaong a naipakat iti katengngaan ti karayan awan pay makabulan kalpasan ti pannakawaknit ti karayan para iti Karawayan Festival a naangay ditoy nga ili idi Abril kas paset ti programa ti gobierno munisipal a mangidur-as iti turismo ditoy.

Dagiti maipakpakat a balaong ti maysa kadagiti problema dagiti agtuturay ditoy agsipud ta dagitoy ti manglapped iti naannayas a panagtaray ti agus iti karayan.

Kabayatanna, nabingay ti pagtaktakderan dagiti lumugar iti asideg ti sabangan no maluktan daytoy kas indarirag ti maysa a konsehal.

Itay nabiit, indagadag ni Konsehal Joe Llanes ti pannakalukat ti sabangan tapno madalusan ti karayan Mestizo.

Ngem impeksa dagiti agnaed iti asideg ti karayan a saanda a kumanunong iti pannakalukat ti sabangan gapu iti amakda a posible a pannakalayusda no agdinakkel ti danum.

Nupay kasta, kalpasan ti pannakaisayangkat ti maysa a miting a nakailawlawagan ti pagsayaatan ti pannakakali ti sabangan, immannugot dagiti lumugar ngem indagadagda nga iti nagbaetan ti Barangay Villamar ken Barangay Fuerte ti pagkalian tapno saan a maapektaran ti lugarda no agdinakkel ti danum.

Kinuna ni Llanes a masapul a makali ti sabangan tapno nasayaat ti panagtaray ti danum.#