Balikatan exercises, pabor ni Chavit a maangay iti Ilocos Sur

VIGAN CITY- Pabor ni Deputy National Security Adviser Luis “Chavit” Singson a maimbitaran dagiti Amerikano para iti panag-ehersisioda ditoy probinsia babaen ti Balikatan Exercises.

Siak a maysa, paborak nga umayda,” kinuna ni Deputy National Security Adviser Luis “Chavit” Singson sana innayon a saan a sinsinan ti gastuen dagiti Amerikano iti kaaddadanto iti probinsia nga agehersisio iti babaen ti Balikatan Exercises.

Segun ken ni Singson, rinibribu ti umay nga Amerikano a soldado iti probinsia nga ag-exercise iti igid ti baybay ti probinsia ket saan a sinsinan nga aggasto dagitoy a mangbatir iti ekonomia ti Ilocos Sur.

Kinuna ti dati a gobernador a ti inisial a nagpapatanganda nga awan ti combat exercise a maisayangkat no di agbangon dagiti soldado iti pagadalan, rangtay, ken dadduma pay a kasapulan dagiti barangay a pakipartisiparan ti aganay dua ribu nga Amerikano.

No umayda ag-exercise, lima ribu ti umay ditoy probinsia ket “ti domino effectna, magatang amin a nateng, karne, ken kasapulanda a masapul a suplayantayo,” kinuna ni Singson.

Pagmimitinganminto kada Gov. Savellano ken dagiti dua a congressmantayo, da Cong. Eric ken Cong. Ronald, no ania ti makuna dagiti tattao no dawatentayo ida nga umay agpraktis ditoy probinsia,” kinuna ni Singson.

Kinuna ni Singson a kasla turista dagiti Amerikano nga aggasto ket “isu pay a mangbatir iti ekonomia.”

Kinuna ti dati a gobernador nga agpadpada nga atendaran ti Amerikano ken Pilipino a soldado ti Balikatan Exercise.#

Ti napintas, daydiay tulong nga umay,” kinuna ni Singson idinto nga inyunay-unayna a talaga nga aggasto ti Amerika iti daytoy a Balikatan Exercise.#