BANNER NEWS: Bise mayor, linagidawna pannakabati ti Vigan City nga investment area iti communication ken information technology

Naturogan ti DTI?

VIGAN CITY – Nabatin ti Rehion I, partikular daytoy a siudad a pagibautan iti negosio pakaseknan iti communication ken information technology, inlagidaw ti bise mayor ditoy siudad.

Kinuna ni Vice Mayor Franz Ranches nga adu gayamen dagiti naangay a kumperensia maipanggep iti communication and information technology a makatulong iti pannakaidur-as ti Rehion Uno a pakairamanan ti Vigan City a kas investment area para kadagiti IT business.

“Naobserbak a maikasiam gayamen a kumperensia daytoy ket ti lead agency ti Department of Trade and Industry” ngem “daksanggasat ta tattami la a maammuan ditoy siudad,” kinuna ni Ranches idinto nga innayonna a “dimo maikkat toy numo ti biang nga adda pammabalawna iti provincial ken regional office ti Department of Trade and Industry” agsipud ta “nabatin ti Rehion Uno, kangrunaan ti siudad ti Vigan pakaseknan iti communication ken information technology”.

Kinuna ti bise mayor a basically, kualipikado ti siudad ti Vigan mai-panggep iti teknolohia ti komunikasion ken impormasion tapno mairaman iti listaan ti “next wave cities ken maakredit a posible nga investment area para kadagiti IT businesses.

Kinuna ni Ranches a masarakan iti Vigan City dagiti basic requirements tapno mairaman iti listaan ti next wave cities kas iti availability ti human resources, kaadda iti polisia a mangital-o iti communication and information technology kas iti investment code ti siudad a naamendaran tapno mairaman a prioridad ti CIT; kaadda ti digital infrastructure kas iti kaadda iti dua a landline telephone companies, 3 a mobile phone companies, internet service providers ken connections.

“It’s a matter of doing it, a matter of applying for accreditation…” kinuna ni Ranches tapno agbalin ti siudad ti Vigan a next wave city ken mairaman iti cyberg corridor.

Linagidaw ni Ranches nga idinto a nairaman iti cyberg corridor ti Baguio ken Dagupan City kas inrakurak ni Pres. Macapagal-Arroyo, ken nakaadayon ti Iloilo, Davao, Gen. Santos City, Cagayan de Oro, Quezon City ken Manila, nabati ti Region I ken ti siudad ti Vigan ta “naturogan ti DTI (tayo)” idinto nga innayonna a naibagana pay nga “uray maidanon kadagiti autoridad ti DTI iti rehion daytoy nga obserbasionna”.

“I have to say this ngem ania ngarud ket makitatayo a nabatitayon iti Region I, especially ti Vigan, iti IT a negosio,” kinuna ni Ranches.

Kinuna ni Ranches a naikkan iti gundaway a maki-“business matching” iti maysa nga investor ket impresentarna ti Vigan City kas investment area.

Kinunana a paborable met ti impression dagitoy ngem kasapulan a makorner ida nga agnegosio iti siudad.

Kinuna ti bise mayor a kasapulan nga agpalista ti Vigan a next wave city ken maakredit daytoy ken maiwayat ti agresibo a panangilako iti siudad saan laeng a kas tourist destination no di pay kas investment area.#