Banner News: Panagminas iti kabaybayan ti Santa, nasupiat

SANTA, Ilocos Sur – Sinupiat dagiti agindeg ditoy ti proposal ti maysa a kompania nga agminas iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Daytoy ti aglaplapusanan a pagtaktakderan dagiti agindeg ditoy mainaig iti proposal ti Global Titan nga agminas iti iron ore iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Maysa a rason a nangsupiatan dagiti agindeg ti ad-adda a pannakalayus dagiti coastal barangays ditoy no mapalubosan ti Global Titan a mangminas iti kabaybayan a sakup ti ili.

Sakbayna, sumagmamano nga ili ken maysa a siudad iti Metro Vigan ti nagkiddawan ti Global Titan nga agminas iti kabaybayan a sakup dagitoy ngem maymaysa nga ili ti nangted iti pammalubos.

Saan nga impalubos dagiti agtuturay ti Vigan City ti panagminas ti nasao a kompania iti kabaybayan a sakup ti Barangay Mindoro ken San Pedro agsipud iti amak a maapektaran ti igid ti baybay a posible a pakalayusan dagiti nadakamat a barangay.

Imbasura met ti gobierno munisipal ti Sta. Catalina ti petision ti kompania nga agminas gapu iti panagamakda iti posible a panagrissuod ti igid ti baybay a pakalnedan dagiti coastal barangays ditoy.

Nupay kasta, pinalubosan ti San Vicente ti kompania nga agminas iti kabaybayan a sakupna.

Kanaig daytoy, maysa a konsehal ti Sta. Catalina ti nangidagadag iti sangguniang bayan para iti nainget a panangmonitor ti kapolisan ditoy ti panagminas ti nasao a kompania iti kabaybayan a sakup ti San Vicente tapno masigurado a saan nga iti paset ti Sta. Catalina ti pagminminasanna.

Agkaparanget nga ili ti San Vicente ken Sta. Catalina.

Iti daytoy a pagtaktakderan dagiti agindeg ti Santa, manamnama ti pannakaibasura ti proposal ti Global Titan nga agminas iti daytoy nga ili.#